ویدیو ها و کلیپ ها تبلیغاتی

سرانوا - سفید و سیاه مات سانتیمتر 120×60

سلدا - طوسی تیره و روشن مات سانتیمتر 120×60

تکس - طوسی روشن پولیش سانتیمتر 100×100

لوچزا - کوتینگ نقره ای سانتیمتر 90×30

لوچزا - کوتینگ طلایی سانتیمتر 90×30

آریل - طوسی روشن مات سانتیمتر 90×30

مارفیل- سفید و مشکی سانتیمتر 120×60

وُلکانو - بِژ مات سانتیمتر 120×60

لوچزا - طوسی روشن و تیره مات سانتیمتر 90×30

والتیکو - اسپشیال مات سانتیمتر 120×60

دُرفی - کِرِم مات سانتیمتر 90×30

پیترا - سفید و طلایی مات سانتیمتر 120×60

دُرفی - طوسی روشن مات سانتیمتر 90×30